Moddiy faktlar

“Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 39-moddasiga muvofiq oshkor etilishi lozim bo‘lgan jamiyat faoliyatidagi muhim faktlar.

 1. Сущ.факт №3, №5, №16, №19 СП АО «SealMag»
 2. Сущ.факт №15 от 13 июля
 3. Cущ. факт №6 от 30.12.2015 г.
 4. Сущ. факт №8 от 30.12.2015 г.
 5. Сущ. факт №36 от 30.12.2015 г.
 6. Сущ. факт №25 от 15.04.2016 г.
 7. Сущ. факт №6 от 21.07.2016 г.
 8. Сущ. факт №32 от 21.07.2016 г.
 9. Сущ. факт №36 от 25.07.2016 г.
 10. Сущ. факт №8 от 21.07.2016 г. — Исполнительный орган
 11. Сущ. факт №8 от 21.07.2016 г. — Наблюдательный совет
 12. Сущ. факт №8 от 21.07.2016 г. — Ревизионная комиссия
 13. Сущ. факт №8 от 12.01.2017 г. — Исполнительный орган
 14. Сущ. факт №36 от 01.03.2017 г.
 15. Сущ. факт №8 от 13.04.2017 г. — Наблюдательный совет
 16. Сущ. факт №8 от 13.04.2017 г. — Ревизионная комиссия
 17. Сущ. факт №6 от 13.04.2017 г.
 18. Сущ. факт №36 от 13.04.2017 г.
 19. Сущ. факт №6 от 2.08.2017 г.
 20. Сущ. факт №8 от 2.08.2017 г.
 21. Сущ. факт №8 от 3.08.2017 г.
 22. Сущ. факт № 8 от 18.09.2018 г.
 23. Сущ. факт № 8 от 07.11.2018 г.
 24. Сущ. факт № 32 от 07.11.2018 г.
 25. Сущ. факт № 36 от 26.12.2018
 26. Сущ. факт № 06 от 26.12.2018
 27. Выписка с протокола №1 от 31.10.2019 годового Общего собрания акционеров СП АО «Seal Mag»
 28. Сущ. факт № 06 от 06.11.19
 29. Существенный факт 06 по итогам 2019
 30. Существенный факт 06 по итогам 2020
 31. Существенный факт 06 по итогам 2021